Referat af forældrerådsmøde d. 22.09.2015

Referent: Michael Banke

1.    Referat af møde d. 20.05.2015

Godkendt

2.    Velkommen til nye medlemmer af forældrerådet

Listen af forældrerådsrepræsentanter revideres:

 

 • Merkur:
  Basis-kl.     Michael Banke  (Kenna)
  1 kl.     ?
 • Venus:
  2 kl.     Maria Fynsk  (Emilia)
  3 kl.     Inger Thygesen  (Andreas)
 • Jorden:
  4 kl.    ?
  5 kl.     Frauke Foght Eriksen (Andrea)
 • Mars:
  6 kl.    ?
 • Jupiter:
  7 kl.    ?
  8 kl.     Connie Kristensen  (Søren)
  9 kl.    Ulla Sandstrøm  (Sofie)

 

Da ikke alle forældremøder endnu er afholdt, er der ikke fundet nye repræsentanter for alle klasser. Michael skriver til 1. og 6. kl.’s forældre og agiterer for forældrerådet.

Frauke præsenterer forælrerådet ved Jordens forældremøde og  finder repræsentant for 4. kl. Connie og Ulla gør det samme for 7. kl.

 

3.   Mødestruktur

Det vedtages at forældrerådsmøder som udgangspunkt afholdes på skolen eller hos tovholder, hvis denne ønsker det. Tovholder modtager punkter til – og laver dagsorden for pågældende møde. Tovholder-rollen går på tur.

Referant-rollen går også på tur. Referenten er tovholder for næste møde.

 

Foreløbig møderække m. tovholder:

Onsdag d. 4. november 2015  –   Inger

Onsdag d. 13. januar 2016       –   Connie

Onsdag d. 4 maj 2016               –   Maria

 

4.    Evaluering af sommerfesten (dimission) samt drøftelse af andre arrangementer

Festen var velplanlagt, forløb fint om end for langtrukkent med for mange indslag. Det blev for sent for de små. De mange indslag var dog ekstraordinært betinget af Sørens afsked.

Arrangementet tjener udmærket som skabelon til kommende sommerfester.

 

Der var enighed fra forældrerådet om at undlade julemarked i år.

I stedet var der ønske om at genoptage de tidligere års Lysfest d. 1. november. Frauke taler med ledelsen om lærerne vil tænke forberedelserne til denne fest ind i den faglige/pædagogiske ramme således at der laves lanterner med børnene og sangen øves evt. til samlingerne. Ligeledes om arrangementet skal være skolepligtigt for friskolen.

Afsluttes med servering af varm suppe i spisesalen for tilmeldte.

Det ønskes at arrangementet annonceres til børnehaver og Marstal Skole for bred tilslutning.

Pga. den korte frist tænkes arrangementet dog først fra næste år (2016).

 

5.    Status på Jobbank

Maria Fynsk tilbyder indsats i forhold til jobbankens eksponering på skolens hjemmeside. Tager kontakt til Kivi, der er tovholder på projektet.

 

6.   Procedure for velkomst af nye familier

Funktionen som ”Velkomstforældre” blev ridset op. Procedure fremgår på skolens hjemmeside.

 

7.    Evt.

Maria kom med forslag om mere organiseret samvær/samarbejde eleverne imellem, på tværs af årgange.

Arbejdsmakkere, der med spring på en eller to årgange kan have en fast tilknytning i skolearbejdet til en ældre/yngre elev, ti l styrkelse af bl.a. de sociale relationer samt tryghed for de mindre.

Frikvartersmakkere, der kan fungere med et endnu større aldersspring imellem sig.

Michael formidler tanken til bestyrelsen.