Referat forældrerådsmøde 24.04.2014

Sted: Hos Helle

Tilstede: Helle, Majken, Ulla, Marianne og PT

Afbud / ikke tilstede: Michael og Connie

Referent: PT

1)Godkendelse af referat og referent

Sidste 2 referater blev godkendt og PT valgt til referent.

2)Opfølgning fra de sidste 2 møder:

– Forældrerådets retningslinjer til LAN (se bilag)

– Klub-problem for de større elever – Hvad kan vi gøre. Ulla bemærkede at alle konfirmander på Ærø holder ”Lilla lørdag” d. 14. juni 2014 og skal holde fest på Friskolen. Hvad kan vi gøre for at det bliver en god fest, så friskole bliver synlig – måske tilbyde skolen lys-røg udstyr. (Ulla vil gå videre med hvad vi kan gøre)

3)Blå bog – (Majken tovholder)

Sæbeklassebil foreslås på Forældremøde (Helle tovholder)

Forslag om Æggekogning, Bowling og discofest ligger i arrangement-kassen!

Dimensionsfest

Ændres til sommerfest, da ingen dimittere til sommer. Det skal fremgå tydeligt at det er For alle! Forslag om at det fremover blot skal hedde Sommerfest med dimission.

Laves tjekliste / oversigt over arrangementet. (Gælder alle arrangementer). Hvem gør det?

Samme koncept som sidste år mht. mad, priser, og Helle køber ind (PT spørger Majbritt)

Alle der ikke har meldt sig til tovholder mht. opgaver kommer automatisk på oprydning, hvor Mikael og Connie er tovholdere. Connie får liste over forældre der ikke på opgaver.

Majbritt laver en liste med tillmeldte fra hver gruppe.

PT revidere invitation og sender til Majbritt, der opdatere datoer mm. 2

 4)Formålsbeskrivelse gennemgås og godkendes! Alle har læst det! (PT)

Formand er ændret til kontaktperson som lyder mindre formelt. PT takker i første omgang ja til denne post!

Info til nye forældre – hvad forventer vi af Friskolens forældre. Årets arrangementer, rengøring, fælles rengøring/vedligehold, (Majken / Marianne laver udkast) + hvordan vi kan hjælpe i grupper. – kontakt til lærerne.

Helle undersøger videre hvad andre skoler gør mht. at få forældre til at beskrive deres kompetencer når de skriver deres børn ind på skolen.

Der ønskes flere gruppe-forældre møder og færre fælles-forældremøder eller mere tid i grupperne (sidst var gruppesnakken for kort)

Det blev besluttet at slette ”Hvert år i august udarbejdes der i samarbejde med lærerne i den enkelte gruppe, hvilke opgaver som forældre kan hjælpe til med, såfremt de måtte ønske det.”, da vi mener at lærerne selv kontakter forældrerepræsentanten mht. aktuelle opgaver.

PT revidere formålsbeskrivelse og sender den ud med referat. Endelig godkendelse ved næste møde

Mappe med dokumenter.

På hjemmeside (PT spørger Majbritt)

5)Loppemarked 30.-31. maj

Majken tager kontakt til Louise. Laver udkast til forældrene.

Friskolebands. – (PT kontakter Søren!)

Skal det koste noget. Leje et bord 50 kr. der går til støtteforening. Nogen skal sørge at borde kommer ud og på plads igen! Tilmelde pr mail til ??

Marianne/Ulla (tovholder) kan fredag – PT tovholder Lørdag. Helle kan ikke!

Salg af kaffe: kage – må vi? – hvem tager sig af det?

6)Forældremøde 4 juni.

PT  præsenterer status for forældrerådets arbejde.

7)Evt.

Opslagstavle forældrerådet på skolen, hvor alle kan sætte opslag op! (PT spørge Majbritt)

Intranet – Hvad kan lade sig gøre – Gratis? (Marianne tovholder)

Uoverskuelig hjemmeside – skal / kan der gøres noget? (Majken)

PT fortalte kort om et projekt om at lave grønne arealer i byen (i samarbejde med Købmandsgården. Skolen har længe haft ønske om at få en græsplæne til boldspil ud mod Vestergade, samt legeplads. Det blev besluttet at forældrerådet ville bakke op om projektet, evt. som et forældrearrangement. PT arbejde videre med det sammen med bl.a. Maja og Kivi. 3