Referat forældrerådsmøde 18.09.2014

Sted: Hos PT

Tilstede: Kristian, Connie, Ulla, Inger, Frauke g PT

Afbud / ikke tilstede: Michael, Katja, Helle

Referent: PT

Godkendelse af referat og referent

Kommentarer og opfølgning på sidste mødes referat:

  • LAN fortsat ikke et forældrerådsarrangement, men køreplan og råd lægges på hjemmesiden.
  • (”opfølgning fra sidste møder”) – Blå bog er droppet, da ingen vil overtage Majken initiativ.
  • Helle fortsat tovholder på sæbekassebil
  • (”Mappe til dokumenter”) – Referater, og andre dokumenter (f.eks. køreplaner og erfaringer fra arrangementer) lægges på hjemmesiden.
  • (Evt.) Frauke overtager at undersøge mulighed for intranet, da Marianne er udtrådt at rådet. Flere forældrerådsmedlemmer udtrykte fordelen ved et intranet mht. at kunne rette henvendelser og information mere målrettet, og at det derved var nemmere at holde sig ajour uden at skulle sortere i informationer. Lette informationsbyrden og nemt have adgang til ugeplaner, skemaer etc. Alternativ, umiddelbar og billig løsning er at fortsætte model med hjemmeside, nyhedsbreve og mails.
  • (Evt.) Da Majken var udtrådt, var der ikke nogen opfølgning på hvorvidt hjemmesiden skulle eller kunne gøre mere overskuelig. Det blev besluttet at der på næste forældremøde skulle være et punkt med mhp. Kommentarer til skolens hjemmeside.

PT valgt til referent.

Godkende redigeret formålsbeskrivelse

Formålsbeskrivelsen blev ikke godkendt, da der fortsat er en række justeringer. PT laver nyt udkast som sendes med referat.

Liste med medlemmer lægges ud i særskilt dokument og ikke i selve beskrivelsen.

Evaluering af Loppemarked og sommerfest

Der var ingen deltagende familier ud over 3 fra forældreråd. Muligvis afholdt på forkert tidspunkt. Indtil videre ikke planlagt noget nyt loppemarked.

Generelt positive reaktioner for sommerfesten 2014. Måske gøre program mere enkelt, mht. at spise først og så gå ind på skolen. Arrangere en form for fælles underholdning (dans, konkurrencer etc.) så det er merer en fest.

Arrangementer

Julefest – ønske at få mere gang i dette igen. Gerne med Øko-forening. PT snakker med Majbritt herom.

Forældremøder

Forældrerådet vil opfordre bestyrelsen til at skolen udstikker generel opfordring /råd for afholdelse af private fødselsdage for skolen elever, så det ikke behøver at fylde så meget ved forældremøder.

Intro til nye forældre

Er lagt som bilag til formålsbeskrivelse.

Majbrit kontakter de respektive forældrerådsrepræsentanter når ny familie er indmeldt på skolen!

Skolegården (PT)

PT præsenterede kort projektet for de nye medlemmer. Kristian udtrykte tvivl om hvorvidt græs ville være formålstjenligt på fodboldbane, da græs hurtigt ville blive slidt af og at bane ikke ville kunne anvendes til eks. hockey

Forældrerådet så det som vigtig at få etbleret en arbejdsgruppe som arbejder med projektet.

PT snakker med Majbritt om det videre forløb.

Evt.

Fælles forældremøde med nye forældre skal være mere enkelt i relation til skolen faglighed og metoder, så det ikke skræmmer nogen væk, og ikke bruge udtryk som Tante grøn men motorikvejleder. Opfordre forældre til i højere grad at møde op på skolen og se faglighed og metoder i praksis.

  • nske om flere vedligeholdelsesopgaver ved fællesrengøring, så vi bruger der kræfter forældregruppen repræsenterer bedst muligt. PT sender denne kommentar til Rengøringsbosser.

 

Næste møde hos Ulla, Skovbynederst nr. 3,  kl 19, PT bager kage/ boller.