Godkendt af bestyrelsen og generalforsamling i forening den 29.april 2008.

Vedtægter offentliggjort på skolens hjemmeside den 8.juni 2008

Godkendt af Børne- og undervisningsministeriet den 6.juli 2009

Hjemsted og formål

§ 1

Ærø Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ærø kommu­ne,
Region Syddanmark. Skolens adresse er Vestergade 52, 5970 Ærøskøbing.
CVR­nummer: 30254007

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
At bibringe eleverne de nødvendige kundskaber og færdigheder svarende til folkeskolens krav.

 

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse
for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det
offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fast­sat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Over­skud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bi­drag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i
overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Midlerne må ikke anbringes på konti m.v, som andre end skolen har rådighed over.

 

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de per­soner, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt pleje­forhold.

Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14
stk.2.

Stk.3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt
andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for ge­neralforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt min­dretal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af
nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at
afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Be­styrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

I henhold til § 4 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk.2.
Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden væl­ges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsop­gaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbe­styrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

Stk.3.
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gan­gen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

 

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på gene­ralforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhver­velse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller ved e-mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af suppleanter.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrel­sens
overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/4 af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig
stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af
skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om tilsynsførende, mens de resterende vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og supple­anter særskilt. Det skal fremgå af dagsordenen at, a) forældrekredsen og b) skolekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer.
Valget foretages på generalforsamlingen

Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt, første gang med 4 efter foretagen lodtrækning. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.
Det er bestyrelsens ansvar, at den anvendte valgprocedure sikrer, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges af og blandt forældre og på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskri­ves af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af
bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige ef­ter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller re­præsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens hen­holdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet be­slutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underret­ning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslut­ninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længe­re opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grund­skoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lov­givningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen og kun forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.

Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.
Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst
To tredjedeles flertal.

Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.
Nedlæggelse

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en ge­neralforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3.
§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutnin­ger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse orienteres skriftligt om dette og om grundlaget herfor.

Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse.
§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Underskrivere

Karin Thumilaire, formand
Vester Bregninge 21
5970 Ærøskøbing

Helle Søndergaard Søndermark
Røndal 13
5985 Søby Ærø

Kjeld Frellesvig,
Skovbygade 30
5985 Søby Ærø

Torben Almlund
Forældrerepræsentant
Sygehusvejen 7
5970 Ærøskøbing

Jan Ivert Kristensen
Vestergade 22
5970 Ærøskøbing

Laurits Andersen,
forældrerepræsentant ,
Søkildevej 14
5970 Ærøskøbing

Birgitte Larsen,
Oldegade 12
5970 Ærøskøbing