VEDTÆGTER FOR ÆRØ FRISKOLES ELEVRÅD

Elevrådet er blev navngivet inspireret af gruppernes planet navne og kaldes nu “Mælkevejen” i daglig tale på skolen.

Formål:

Formålet med Ærø Friskoles elevråd er sammen med ledelse, bestyrelse og forældreråd

  • at fremme skolens mål som de fremgår af skolens vedtægter
  • at bidrage til et varmt socialt liv på skolen.
  • at deltage i forberedelserne af fælles skolearrangementer.

Elevrådet skal beskæftige sig med

  • forhold, der fra elevside ønskes behandlet i forældreråd og/eller i ledelsen/bestyrelsen
  • forhold, der fra forældrerådet eller ledelsens side ønskes behandlet i elevrådet.
  • forhold, der vedrører elevernes interesser og fællesskab

1. Elevrådets opgaver

Ærø Friskoles elevråd arbejder som et selvstændigt organ men er medlem af Danske skoleelever. Der kan samarbejdes med elevråd fra andre skoler.

1.1. Elevrådet varetager elevernes fælles interesser på skolen ved samarbejde med ledelse, lærere og andre personalegrupper.

1.2. Elevrådet har ikke egentlig beslutningskompetence, men kan have indflydelse på de spørgsmål, der arbejdes med på skolen og som vedrører eleverne direkte.

1.3. Elevrådet behandler ikke sager om enkeltpersoner.

2. Rammer for arbejdet

2.1. Skolens vedtægter: Herunder skolens værdigrundlag, fællesskabet og gensidig respekt.

2.2. Elevrådet skal til enhver tid bakke op om ledelsens, forældrerådets og bestyrelsens beslutninger.

2.3. Ændringer i elevrådets vedtægter skal godkendes af skolens bestyrelse og ledelse.

3. Sammensætning

3.1 Elevrådet består af to elevrepræsentanter fra hvert klassetrin (2.kl.-9.kl.), helst en dreng og en pige. Repræsentanterne vælges ved simpelt flertal.

3.2 Valg foretages i august.

3.3. Suppleanten er den som fik færrest stemmer i gruppen. Suppleanter deltager i møderne, men kan kun stemme ved fremmøde. Udtræder repræsentanten indtræder suppleanten på repræsentantens plads.

3.4. Formand, næstformand og referent vælges fra 6 – 9 klasse.

3.5. Elevrådet konstituerer sig ved valget i december ved valg af formand, næstformand og referent. Genvalg er muligt, således at man kan vælges som repræsentant  2 år i den periode man går i Venus og Jorden  – og igen 2 år i den periode man går i Mars og Jupiter. Altså kan man sidde som repræsentant i Mælkevejen, i alt i 4 år, i den tid man er elev på Ærø Friskole. Ved første møde i august deltager det gamle elevråd.

4. Afholdelse af møderne

4.1. Formanden eller lærerrepræsentanten sørger for indkaldelse til elevrådet. Dagsorden hænges op på elevrådets opslagstavle senest 1 dag før afholdelse af elevrådsmøde og denne sendes ligeledes  til repræsentanternes og suppleanters skolemail. Formanden  eller lærerrepræsentanten indkalder ved morgensamling. 

4.2. Møderne afholdes én gang om måneden og der kan afholdes kortere møder i pauserne.

4.3. Der laves et skriftligt referat ved alle møderne, som hænges op på elevrådets opslagstavle. Referat sendes også ud til til repræsentanternes og suppleanters skolemail.

4.4. Det er repræsentanternes opgave løbende at orientere klassen om, hvad der arbejdes med i elevrådet.

4.5. Ved møderne deltager en lærerrepræsentant som støtter eleverne i arbejdet.

4.6. Elevrådet kan bede om at deltage i forældreråds- og bestyrelsesmøder, når elevrådet finder det nødvendigt. Forslag, som elevrådet ønsker at fremlægge for skolens ledelse, forældreråd og bestyrelse, fremsættes skriftligt med mulighed for at mødes med ovenstående og give en mundtlig uddybning.

4.7. Skolens ledelse kan deltage i møderne i det omfang, det er ønskeligt/nødvendigt.

Revideret og vedtaget juni 2022