Formål

Friskolens Fælles Festudvalg (FFF) formål er at støtte op om Friskolens aktiviteter såvel udadtil som indadtil samt at medvirke til, at Friskolen tilbyder nogle ekstra aktiviteter specielt for Friskolens elever.

Organisering: FFF referer til skolens ledelse ved kontakt til

skolelederen.

FFF vælger en kontaktperson.

FFF består af én forældre fra hvert klassetrin.

Valg af forældrerepræsentanter: Forældrerådsrepræsentanter fra hver årgang vælges en gang årligt ved første forældremøde i skoleåret.

Møder

Der afholdes fast tre møder om året:

  1. Først i februar – planlæggelse af fastelavn
  2. Først i maj– planlæggelse af dimission/sommerfest
  3. Sidst i august – årets andre arrangementer (Forældrefest, -Fællesspisninger, – LAN, udflugter, basarer og loppemarkeder, Åben Hus- arrangementer,)?

Herudover holdes der møder efter behov.

Hver mødes referent laver udkast til dagsorden og mødeindkalder til efterfølgende møde.

 

Opgaver i FFF

Opfordre til at Ærø friskoles forældrekreds inddrages i skolens aktiviteter. Det være sig I det daglige arbejde men også afholdelse af særlige arrangementer.

Introducere nye forældre

Forældrerepræsentanten for hver gruppe tager imod nye forældre i gruppen, og informere om skolens værdier, rengøring, arrangementer og forventninger fra skolen til forældregruppen om deltagelse i aktiviteter.

Skolelederen kontakter de respektive forældrerådsrepræsentanter når ny familie er indmeldt på skolen!

Traditioner

Forældrerådet har til opgave at være tovholdere og uddelegere opgaverne ved de tilbagevendende traditioner:

  1. Fastelavnsfest
  2. Dimission/sommerfest

Derudover kunne det være: – Forældrefest, -fællesspisninger, udflugter, loppemarkeder, åben hus- arrangementer, vedligeholdelse og udbygning af skolens bygninger og omkringliggende områder, samt generelt medvirke til at gøre hverdagen lidt sjovere for børnene, m.m..

Forældreråd sørger for information til de forskellige arrangementer.

Forældrerådet kan i samarbejde med skolen tage initiativ til andre arrangementer som har til formål at styrke fællesskabet og/eller tjene penge til skolen.