Mars

Mars er bindeleddet mellem mellemtrin og udskoling. Man er nu en af de store – og selvom samværet i pauserne oftere præges af samtale og stille hygge, er lysten til leg og boldspil stadig en naturlig del af skolehverdagen.

Læring i Mars: 

Sådan bliver eleverne i Mars bedre rustet til at imødegå de stadigt voksende faglige krav. Undervisningen rettes mod den enkelte elev så denne udfordres bedst muligt . Hverdagen i Mars skal  yde tid og plads til faglighed, kreativitet og fordybelse. Dette opnås bl.a. ved de ugentlige fagdage, hvor netop den kontinuerlige dagsform giver mulighed for kreativitet og fordybelse.

Valgfags-tilbuddet har også en større palet med flere muligheder, når man går i Mars. Et fint supplement med en mere interesse-præget tilgang til undervisningen.

Med skoledagens form i Mars bestræber vi os på at støtte og styrke de unges lyst til læring og mod til at kaste sig ærligt, nysgerrigt og undersøgende ud i stadig nye udfordringer.

Vi vil gerne kunne sende dem videre på deres færd i livet med rygsækken fyldt af livsmod, lyst og glæde.

Fællesskab: 

Samvær, samarbejde og kendskab til hinanden på tværs af årgange bliver prioriteret højt. Mars og Jupiter har filosofi-time sammen hver fredag og køkkenhold sammensat af repræsentanter fra alle årgange laver på skift mad sammen, spiser sammen dagligt og står sammen til morgensamling. Herudover er der emneuger og andre aktiviteter i løbet af skoleåret, hvor eleverne lærer at samarbejde med andre årgange. Dette betyder at eleverne i Mars med stor tryghed omgås yngre og ældre elever – både i skole og i fritid.

Når en elev har fødselsdag synges der fødselsdagssang og nogle gange deles der lidt lækkerier ud. Fødselaren vælger en leg, som alle deltager i. Når vi i Mars trænger til fornyet energi for at opretholde koncentration og fokus, sætter vi en kort aktivitet i gang. Det kan være Dans, leg/øvelse eller vi synger fællessang i klassen.

I trivsels-timen trænes bl.a. det nære demokrati – at have ret til at blive hørt, at elevens stemme har betydning, at være nysgerrige over for hinanden og udvise rummelighed ved at tillade hinandens forskelligheder. 

Efter behov afholdes formelt klassemøde med dagsorden, talerækkefølge, ordstyrer og referent. Elever og lærer sammensætter punkter til dagsordenen ud fra de aktuelle behov.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i, hvordan vi både styrker fællesskabet og den enkelte. 

Eleverne får at mærke, at de har en stemme til at blive hørt. At deres stemme f.eks. også får kraft i et større organ – elevrådet.

Trivsels-timen har også til hensigt at lære eleverne, at de er betydningsfulde i sig selv og for hinanden. Her styrkes følelsen af medbestemmelse, medejerskab og betydningsfuldhed i fællesskabet, der gerne skal være gennemgående i hele skoletiden og videre ud i livet.

I Mars lærer vi at:

Støtte og opmuntre hinanden i fællesskabet

Være stille og arbejde koncentreret når vi skal

Selv gå videre til meningsfulde ekstraopgaver når lektien er løst

Have det sjovt og hyggeligt

Sige vores mening

Sørge for at alle bliver hørt og set

Hver enkelt bidrager med stort og småt i undervisningen.

Mars’ tre trivselsregler

  • Husk at sige “Stop”, når nogen går over dine grænser. Et Stop respekteres!
  • Sig JA til hinanden!
  • Pas på hinanden!

Husk Tid og Sted!

Mars’ huskere – til forældrene: 

  • Kontaktinfomichael@aeroefriskole.dk eller kirsten@aeroefriskole.dk  Forvent svar indenfor 2 dage
  • Fravær: Er dit barn syg/holder fri, så mail til Michael michael@aeroefriskole.dk. eller Kirsten kirsten@aeroefriskole.dk Ved fri i mere end 2 dage, skal dit barn bedes fri hos skoleleder på skoleleder@aeroefriskole.dk
  • Kriser: Hvis I, i familien oplever kriser, det kan være skilsmisse, sygdom m.m. så er det en stor hjælp for jeres barn og os hvis I fortæller os det, så vi bedre kan forstå eleven og kan være der for at hjælpe! Informer os, så vi ved hvad der foregår i elevens liv.
  • Fester  i Mars: Ud fra Mars fællesskabsværdier opfordrer vi til, at alle i gruppen bliver inviteret til klassefester. Skriv altid en mail (ud over evt. invitationskort til uddeling i klassen) – så er I sikre på at alle har modtaget.

Michael Banke og Kirsten Ringgaard Jensen – gruppeledere i Mars