Alkoholpolitik ved Ærø Friskole

 

  • Det er ikke tilladt for børn og voksne at indtage alkohol på Ærø Friskole.
  • Det er ikke tilladt at møde op på skolen i påvirket tilstand.
  • Er en ansat påvirket af alkohol på skolen, kontaktes skolelederen straks. Skolelederen hjemsender den ansatte.
  • Er en elev påvirket af alkohol på skolen, medfører det øjeblikkelig orientering til skolelederen, forældrene kontaktes, og eleven hjemsendes.

Undtagelser

Det kan besluttes af skolelederen, at det er tilladt ved særlige begivenheder at indtage alkohol i skolens regi. F.eks. ved fællesspisninger og dimissionsfest. Undtagelsen gælder kun personer over 18 år.

Omsorg

Erfares det, at en ansat har alkoholproblemer, kontaktes skolelederen. Skolelederen kan være medvirkende til at iværksætte hjælp til afvænning fra alkoholproblemerne efter den ansattes ønske.

Overtrædelse for elever

Skolelederen og gruppelederen kontakter forældrene. Skolelederen og gruppelederen klarlægger situationen i samarbejder med forældrene og eleven. Overtrædelse af alkoholpolitikken kan medføre bortvisning fra skolen – delvist eller permanent. Bestyrelsen træffer beslutning om permanent bortvisning.

Overtrædelse for de ansatte

Overtrædelse af alkoholpolitikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser i lighed med anden misligholdelse af arbejdsvilkårene. Den endelige beslutning om dette træffes af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen.

Rygepolitik ved Ærø Friskole

 

  • Det er ikke tilladt for ansatte, elever og besøgende at ryge på Ærø Friskoles arealer.

Undtagelser:

Ifølge den nye rygelov er der pr. 15.august 2012 ingen undtagelser.

Omsorg:

Skolelederen har mulighed for at tilbyde en ansat ryge-stop-kursus.

Overtrædelse for elever:

Forældre bliver kontaktet af skolelederen eller gruppelederen. Gentagen overtrædelse af rygepolitikken kan medføre bortvisning fra skolen – delvist eller permanent. Permanent bortvisning besluttes af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen.

Overtrædelse for de ansatte:

Overtrædelse af rygepolitikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser i lighed med anden misligholdelse af arbejdsvilkårene: 1. Advarsel er en tjenstlig samtale, 2. gang Skriftlig advarsel, 3. gang Afskedigelse. Den endelige beslutning om dette træffes af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen.

Overtrædelse for forældre eller andre besøgende:

Overtrædelse af rygepolitikken 1.oplysning om gældende rygelov 2. Advarsel 3. kan det i sidste ende medføre politianmeldelse og bøde.