Denne plan skal opfattes som et ’beredskab’, som kan bruges, når det, der ikke må ske, alligevel sker. Den skal hjælpes os i situationer, der erfaringsmæssigt kan være svære at tackle, så som:

 1. Hvis et barn mister – i den nærmeste familie.
 2. Hvis skolen mister en elev
 3. Hvis skolen mister en ansat
 4. Skilsmisser, alvorlig sygdom, kaossituationer og lignende.

For at tage del i omsorgen kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. Det er legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

Det er vigtigt, at forældrene orienterer skolen, når der sker noget alvorligt for børnene.

Når skolen er informeret om, at et barn oplever skilsmisse, alvorlig sygdom, død eller andre kaossituationer, aftales del mellem skole og hjem:

 • Hvad skal der gøres?
 • Hvem skal orienteres?
 • Hvilken rolle skal skolen/hjemmet tage på sig?
 • Hvordan skal kammeraterne orienteres?

Gruppelederen sørger for opfølgning eventuelt i samarbejde med skoleleder.

Hvis det drejer sig om dødsfald i nærmeste familie, overvejes følgende:

 • Besøg i hjemmet
 • Deltagelse i begravelse (lærer/klasse)
 • Besøg på gravstedet

Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart. Gruppelederen sørger for opfølgning eventuelt i samarbejde med skoleleder.

Når skolen mister en elev, en lærer eller en medarbejder:

Skolen kontakter det berørte hjem og informerer derefter alle hjem via mail.

Følgende overvejes:

 • Besøg i hjemmet.
 • Deltagelse i begravelsen (lærer/klasse)
 • Besøg på gravstedet.

Klassen / skolen sender under alle omstændigheder blomster.

Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter skolestart.

Hvis relevant bearbejdes emnet: Sorg / tab / livsmod, i klassen/på skolen.

I øvrigt foretages følgende:

 • Flaget på halv stang.
 • Informationer ved fællesamling.
 • Deltagelse i begravelsen.

Skolelederens opgaver/ansvar:

 • Informationer til alle ansatte på skolen
 • Sørger for at flaget sættes på halv stang (også under begravelsen)
 • Sørger for fælles mindehøjtidelighed
 • Kontakt til og håndtering af pressen i nødvendigt omfang.
 • Sørger for at alle børn får et brev med hjem, så forældrene er orienterede og kan hjælpe deres børn med at bearbejde det skete.
 • Sørger for dødsannonce fra klassen og skolen.

Den efterfølgende dag:

 • Alle lærere skal være informeret, inden børnene kommer.
 • Alle børn på skolen informeres. De berørte forældre skal være tilbudt at deltage.
 • Afklarende samtaler i klasserne ved gruppeleder eller evt. en anden lærer.
 • Efter aftale med de pårørende laves ”ritualer” i den klasse, der er direkte berørt. F.eks. lys og blomster på barnets plads, skrive breve, tegne, skrive fælles brev til det forulykkede barns forældre og aflevere det samlet.

Kan der ikke træffes aftale med familien, sørger gruppeleder for at der bliver skabt mulighed for, at børnene kan give udtryk og få svar på eventuelle spørgsmål.

Hvis der er en ulykkesforårsager:

 • Det er vigtigt at også en ulykkesforårsager får hjælp til at bearbejde en ulykke.
 • Krisehjælp ydes, evt. ved hjælp af psykolog, PPR, sundhedsplejersker, præster.

NB: Kræftens bekæmpelse har udgivet hæfter om emnet!

Hvis der sker en ulykke i skoletiden:

På ulykkesstedet:

 • Første mand på stedet tilkalder ambulance hvis den forulykkede ikke er ved bevidsthed. Så vidt muligt følger en lærer / anden voksen med i ambulancen.
 • Er eleven ved bevidsthed og det er forsvarligt, kan eleven køres direkte til læge/sygehus.
 • Førstehjælp til tilskadekomne og organisering af psykisk førstehjælp til gruppen
 • Kontakt til skolen – leder informeres – kollegaer til ulykkesstedet.
 • Ingen elever må kontakte hjemmet uden tilladelse.
 • Hjemmet underrettes af leder, gruppeleder eller en anden af klassens lærere.

Resten af dagen (afhængig af uheldets karakter):

 • Alle berørte børn høres om deres oplevelse af ulykken. Det sikres, at alle får fortalt deres historie.
 • Det er vigtigt, at gruppen forbliver samlet.
 • Der gives besked til alle hjem i klassen
 • Der ydes hjælp til involveret lærer / lærere.
 • Det sikres, at forældrene henter deres børn, eller at der er voksne til at modtage de børn, der sendes hjem. Ingen børn må sendes hjem uden denne sikkerhed.
 • Samtidig med afhentningen / hjemsendelsen sikres det, at der informeres om de reaktioner, som børnene kan vise i tiden, der kommer
 • Skolen kontakter den ramte familie og tilbyder besøg i hjemmet. Ved et besøg bør der være to skolerepræsentanter til stede.
 • Ved henvendelse fra pressen, informeres der om det virkelige hændelsesforløb med opmærksomhed på, hvad der må viderebringes.

Vedtaget 23. februar 2009/Revideret oktober 2014. Planen revideres efter behov dog minimum hvert tredje år.