Tilsynserklæring for Ærø Friskole
Skoleåret 2015 – 2016           

Erklæringen afgives i henhold til Bekendtgørelse om lov om friskoler og private grundskoler m.v. af 25. februar 2013.

Nedenstående vurderinger bygger på besøg på skolen gennem flere år og på tre besøg i det aktuelle skoleår.

Skolen har i nogle år ikke haft 9. klasse, derfor kan der ikke henvises til afgangsprøvekarakterer.
I øvrigt er det planen atter at oprette 9. kl.

Læseplanerne følger stort set folkeskolens. Det kan nævnes, at filosofi har plads i skemaet, og at der i de ældste klasser er indlagt faste kursusdage.

Skolen har et tæt og udmærket samarbejde med SSP og med PPR fx om et ordblindeprojekt.

Med et elevtal på ca. 80 samlæses klasserne to og to.

Tre besøg i det forløbne skoleår:

Besøget den 10. november.
Besøget blev påvirket af, at skolen var midt i lederskifte. Jeg havde en længere samtale med den fungerende leder.
Men der blev også tid til at overvære undervisning, nemlig dansk i 4. – 5. klasse.
Der arbejdedes med at skrive historier. Opgaven var vanskelig for nogle elever, men de fleste arbejdede godt og ivrigt.
Jeg talte med læreren om nogle elevers vanskeligheder med retskrivning og om de mere eller mindre velegnede måder, hvorpå eleverne holdt på en blyant.
Desuden deltog jeg i fællessamlingen.

Besøget den 23. februar.
Jeg hilste på skolens nye leder og hørte om hans planer.
Matematik i 2. – 3. klasse illustrerede, hvorledes der i en given situation er mulighed for fleksibilitet. Da der på begge klassetrin skulle gennemgås nyt og vigtigt stof, blev holdet delt og en ekstra lærer sat på. 2. klasserne kunne så arbejde med enere, tiere og hundreder, mens 3.klasserne kunne koncentrere sig om brøker.
I Fysik/kemi i 8. kl. var projektoren klar til at vise en film om H.C. Ørsteds virke. Derefter arbejdedes i grupper med fremstilling af plancher. Efter tur kom grupperne herunder op og udførte Ørsteds forsøg. På den måde klares den eksperimentelle side af faget, skønt apparatsamlingen er begrænset.

Besøget den 13. maj
Første punkt på dagsordenen var natur/teknik i 2. – 3. klasse.
Emnet var stranden, og hvad der gror og lever på det lave vand.

Med stranden liggende ca. 10 minutters gang fra skolen var det et oplagt emne at vælge. Eleverne var aktive fra starten, og de medbragte spande blev fyldt med forskellige slags tang og en broget samling af alle mulige slags småkravl.
Nogle få helt almindelige arter blev navngivet, men formålet var snarere, at eleverne opdagede, at der var en masse liv, og at dette udgjordes af en mangfoldighed af forskellige arter.
For nogle elever drejede det sig blot om at få mod til at gå ud i vandet.
Historie/religion i 6. klasse havde “De unge præster” (DR tv-program) som udgangspunkt for en diskussion om forskellige holdninger til kristenliv og præstegerning. Eleverne var allerede ved at danne sig deres meninger på området og diskuterede på et pænt niveau.

Elevgruppen ligner den, man kan træffer i en almindelig folkeskole, og elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og historie svarer også til, hvad man finder dér.

På grundlag af mine besøg på skolen, hvor jeg har overværet undervisning og talt med lederen, lærerne og eleverne vil jeg vurdere, at undervisningen på Ærø Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Fællesskabet dyrkes aktivt på skolen. Det opleves i timerne, men specielt i fællessamlingerne, hvor alle elever og lærere er til stede, og hvor der gives beskeder og synges, men hvor der også er længerevarende indslag, hvis indhold spænder over alverden.
Desuden spiser alle på skolen sammen hver dag. Maden fremstilles i skolekøkkenet, hvor skiftende elevhold går til hånde.

I skolens mål hedder det: “Skolens fundament bygger på de demokratiske værdier, ytringsfrihed, og værdien af “det hele menneske”. Give plads til forskellighed, så børnene får et bredt og alsidigt grundlag for at lære og udvikle sig.” Man skal ikke være ret længe på skolen, før man ser, at dette ikke kun er ord, men et pejlemærke, som i det daglige liv på skolen tages alvorligt.

Skolen lever i det daglige op til målsætningen om demokrati, hvor der både tages hensyn til den enkelte og helheden, og hvor eleverne forberedes på at leve i et samfund med frihed og folkestyre med respekt for grundlæggende pligter og rettigheder. På baggrund af ovennævnte kan jeg konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skårup, den 26. maj 2016
Gunnar Lund Clausen
Ekstern tilsynsførende