Tilsynserklæring for Ærø Friskole                         

Skoleåret 2013 – 2014           

Erklæringen afgives i henhold til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. af 25. februar 2013.

Til grund for tilsynserklæringen ligger jævnlige besøg på skolen, hvor jeg har overværet undervisning på forskellige klassetrin og i forskellige fag især dansk, matematik og engelsk. Desuden har jeg talt med elever, lærere og øvrige ansatte samt drøftet aktuelle emner med interesse for Ærø Friskole med skolelederen.

I Ærø Friskoles værdigrundlag lægges der vægt på demokratiske værdier og fællesskab og på ideologisk og religiøs uafhængighed. Ønsket er at skabe et godt læringsmiljø, hvor alle elever gives muligheder og støtte til at udvikle interesser, evner og anlæg. Medindflydelse og medansvar bæres af alle involverede, det vil sige eleverne, de ansatte på skolen, forældrene og bestyrelsen. Det er mit indtryk, at dette grundlag ikke blot er tomme ord, men et pejlemærke for al virksomhed på skolen.

Formålet med undervisningen i de enkelte fag svarer til folkeskolens fagmål.

I forhold til ministeriets vejledende fagplaner tilbydes filosofi og en tidligere start på engelsk, tysk og historie. Desuden lægges vægt på forskellige slags idræt og bevægelse. Undervisnings- og arbejdsformer svarer i nogen udstrækning  til dem, man finder i folkeskolen. Men man er ikke bange for at gå alternative veje. Et eksempel herpå er emneperioder for de ældste elever.

Elevernes standpunkt svarer til tilsvarende trin i folkeskolen.

Undervisningsmidlerne – fx de anvendte lærebogssystemer – er de almindeligt kendte og anerkendte.  It indgår som et almindeligt og naturligt undervisningsmiddel.

Skolen lever i det daglige op til målsætningen om demokrati, hvor der både tages hensyn til den enkelte og helheden, og hvor eleverne forberedes på at leve i et samfund med frihed og folkestyre med respekt for grundlæggende pligter og rettigheder.

På baggrund af ovennævnte kan jeg konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Skårup, den 23. juni 2014

Gunnar Lund Clausen, tilsynsførende